شهریور ۲۵, ۱۳۹۹

فولاد خراسان بار دیگر واحد نمونه سال شد

تداوم زنجیره موفقیت های بزرگ ترین مجموعه صنعتی شرق کشور فولاد خراسان بار دیگر واحد نمونه سال شد شرکت مجتمع فولاد خراسان با ثبت عملکرد سال […]